نحوه اعطای نمایندگی رونکوت

نحوه اعطای نمایندگی رونکوت

نمایندگی رونکوت

درصورت تأیید اولیه درخواست و مدارک ارسالی مندرج در گزینه های بعد به شرکت بازرگانی رونکوت ، در یک دوره چند ماهه بدون اعطای نمایندگی و اخذ تعهدات خاص بصورت آزمایشی فعالیت تجاری فیمابین صورت می گیرد و پس ازآشنایی با ظرفیت فعالیت و سنجش کشش بازار منطقه مورد درخواست برای محصولات شرکت بازرگانی رونکوت، طی یک جلسه حضوری بنا بر شرایط و مستندات ارائه شده، قرارداد انحصاری یا عاملیت فروش منعقد میگردد.

طی این قرارداد شرکت بازرگانی رونکوت متعهد می گردد که درقبال تناژ مورد توافق در سال، فروش محصولات خود را بصورت انحصاری/غیر انحصاری در استان مورد نظر به فرد مذکور اعطا نماید.